GENEL HÜKÜMLER

 

Madde - 1

 

1.1 - ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

1.2 - Sözleşme konusu ürün, özel bir durum belirtilmediği takdirde 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

 

1.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

1.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

1.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

1.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI'ya göndermek zorundadIr. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

 

 

1.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarin alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

Madde - 2

 

GARANTİ SÜRECİ

 

Kullanıcı Hatalarından Kaynaklanan Durumlar Kesinlikle Garanti Kapsamı Dışındadır.

 

Kullanıcı Hatalarından Kaynaklanan Problemlerin Giderilmesindeki Tüm Masraflar (Kargo Masrafları, Yedek Parça, Teknik Servis vs. Giderleri Müşteriye Aittir)

 

Tüketim Malzemeleri ve Sarf Malzemeler Garanti Kapsamı Dışındadır.

 

Tüm Ürünlerde Garanti İthalatçı Firmalar Tarafından Karşılanılacaktır ve Kargo Masrafları Müşteriye Aittir.

 

Madde - 3

 

CAYMA HAKKI

 

TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren ondört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcıya yani müşteriye aittir. Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Yağ konulup kulanılan makinaların kesinlikle iadesi yoktur

 

Madde - 4

 

KREDİ KARTI SATIŞ İPTALİ

 

Kredi Kartı İle Sipariş Verilen Günü Takip Eden 1 İş Günü İçerisinde Ürün İmalatına Başlanmamış veya Ürün Kargoya Verilmediği Taktirde Sipariş İptal Edilebilmektedir.

 

Madde - 5

 

YETKİLİ MAHKEME

 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

TÜKETİCİ YASASI

 

4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 

BİRİNCİ KISIM

 

Amaç

 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Kanun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturdugu her türlü tüketici işlemini kapsar.

 

İKİNCİ KISIM

 

Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması

 

Ayıplı Mal

 

Madde 3- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafindan bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

 

Taksitli Satış

 

Madde 4- Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.

 

Taksitle satışlarda bulunması gereken asgari koşullar asağıda gösterilmiştir:

 

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, ünvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri

b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı

c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı

d) Ödeme planı

 

Kapıdan Satış

 

Madde 5- Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

 

Satış Sonrası Hizmetler

 

Madde 6- İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadirlar.

 

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

 

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

 

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsü'nün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

 

Madde 7- Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulamasından doğan uyusmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

 

Tüketici sorunlari hakem heyetlerinde, heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Yargılama ve Cezaya İlişkin Hükümler

 

Tüketici Mahkemeleri

 

Madde 8- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

 

Üretimin Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması

 

Madde 9- Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir.

 

Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, malın satışı geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbının ortadan kaldiırılması için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma uyarılır. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması halinde mal, üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı tarafindan toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR